Për të gjithë ata që kan makina lulksoze Rama bën p aralajmrimin e madh, ata do të…

Ashtu siç e nj oftoi dhe ditën e djeshme, Mi nistri i Brendshëm Bledi Çuçi, kr yeministri Rama d eklaroi se do të hartohet një l igj për të he tuar të gjithë të rinjtë të cilët lëvizin me automjete l uksoze dhe shk elin rregullat e q arkullimit.

Sipas tij, do të bëhet një hetim për ju stifikimin e këtyre të ardhurave, por ky p rojekt do të k onkretizohet në m omentin që do të plotësohet me kuadrin l igjor.

“Unë mendoj që lënia e topit për çdo gjë tek p olicia e shtetit, jo vetëm që nuk nd ihmon dhe nuk është një mënyrë l ogjike për të zgj idhur gjërat, por nd ihmon ata që shk elin l igjin. Këto teoritë se këtu vetëm populli i va rfër nd alohet në rrugë se të tjerët i kin, thj esht rrisin pote ncialin për të shk elur rregullat.