“Përballon suImin kimik e SHPERTHlMlN e MlNES”, si është e ndërtuar vetura me të cilën udhëton Biden

Emri i saj zyrtar është “Cadillac One”, por njihet edhe si “Bi sha”. Arsyeja është më se e qartë: makina e fundit e presidentit të Shteteve të Bashkuara, është më e sigurta në botë. Në fakt ajo është një bun ker i vërtetë me rrota. Mjeti mund të përballojë një su l m k imik, një su l m me ar m ë  zj a rri, dhe t’i re zistojë madje edhe shpë rt himit të një m ine.

Nga ana tjetër, siguria e presidentit amerikan është gjithnjë në plan të parë.
Ndaj le të shohim super-te knologjinë e këtij modeli presidencial, që u shfaq për herë të parë në publik në vitin 2018 me Donald Trumpin, presidentin e 45-të të SHBA-së dhe me të cilin tash udhëton edhe presidenti i 46-të, Joe Biden.

Shoferi
Kjo makinë drejtohet jo nga një shofer do sido, por nga një ushta rak i tra jnuar en kas nga shërbimet se krete am erikane për çdo të pa pritur që mund të nd odhë, përfshirë edhe nevojën për të kr yer man o v r a, si ato që zakonisht i shohim në fil mat a k sion.