Për’plasja Rama-Meta për de’kretimet, Kushtetuesja zbardh vendimin

Gjykata Kushtetutuese në Shqipëri ka ndalur gjy kimin për për pl asjen mes Kryeministrit Edi Rama dhe Presidentit Ilir Meta për mosdekretimin e Gent Cakaj, si Ministër i Jashtëm. Kushtetuesja ka vendosur pranim të pjesshëm të kërkesës së Kryeministrit Rama për të inte rpretuar nenin 98 të Kushtetutës, pika 1 për të drejtën e em ërimit dhe shka rkimit të ministrave.

Në vendimin e Gjykatës Kushtetuese thuhet se emërimi ose shka rkimi i një ministri është kompe tencë e tre organeve kryesore, kryeministrit, presidentit dhe Kuvendit, me dako rdësi nga njëra tjetra.

“Kryeministri ka rol par ësor në formimin e qeverisë në fillim të man datit qe verisës dhe ka përgjegjësi politike kundrejt Kuvendit, përgjegjësi e cila është e lidhur ngushtë me veprimtarinë e Këshillit të Ministrave. Në procedurën e emërimit dhe të shkarkimit të ministrit, Kryeministri, Presidenti dhe Kuvendi udhëhiqen nga parimi i luajalitetit kushtetues dhe ai i ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Kompetenca për emërimin dhe shkarkimin e ministrit ndahet ndërmjet tri organeve të mësipërme. Procesi i emërimit të ministrit duhet të garantojë për mbushjen e kri tereve dhe cilësive kushtetuese për këtë funksion”.

Ndër të tjera, në vendim thuhet se Presidenti ka të drejtë të kthejë emërimin e një ministri, por me kushtin e resp ektimit të luajalitetit në një marr ëdhënie ndëri n stitucionale.

Padia në Gjykatën Kushtetuese ishte de poz ituar nga kryeministri Edi Rama pas disa për plas jeve me presidentin Meta për të mos dekretuar Gent Cakajn si Ministër i Jashtëm, duke e dety rua r që ta marrë vetë si post./Klan News/