Po punonte tokën përballë kalasë, por më pas bujku nga Tepelena kuptoi se bëri zbulimin e jetës

Duke punuar token me zetor nje dite nje b ujk nga Tepelena ka kuptuar se ka be renje zb ulim te madh.
Me vone ai ka ma rre vesh se zb ulimi ishte nje pllake e nje va rri te la shte i cili ne brendesi kishte disa e ne qe mund te konsiderohen thesare ar keologjike dhe m nedha te cmuara
Me tej ai njo ftoi pr ofesor Ethem Ruken per the sarin e gje tur qe me shume gja sa i takon she kullit te 3-te e te 2-te para li ndjes se Kr ishtit.

Nd aj ish ministri i Ar simit ka reaguar me njehere ne fa cebook duke ngritur nje alarm per tr ashegimine tone ku lturore qe duhet mbr ojtur dhe pa tjeter edhe shpetuar.