PR ESIDENTI BIDEN ND ANË VA KSINA PËR KOSOVËN

Pr esidenti i Amerikës, Joe Biden ka nd arë va ksina për Kosovën. Kështu ka nj oftuar Pr esidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Sioas saj, Bi den i është pë rgjigjur kë rkesës së saj.
Nj oftimi i plotë nga Pr esidentja Osmani:

Më 19 ma rs 2021, i kam shkruar Pr esidentit Biden duke kë rkuar mb ështetjen e Sht eteve të Ba shkuara për dhu rimin e va ksinave në kohën kur Kosova ishte i vetmi shtet në Evropë që en de nuk kishte f illuar ad ministrimin e tyre. Më 19 Pr ill 2021 Pr esidenti Biden u pë rgjigj po zitivisht në të cilën ai u zo tua për ta tr ajtuar kë rkesën tonë rreth va ksinave. Sot, ne jemi të lu mtur të nj oftojmë se Pr esidenti Biden, në emër të SH B A-ve, ka ve ndosur të dhu rojë një nu mër të rëndësishëm të va ksinave CO VID-19 për Re publikën e Kosovës.

“Nuk ka më nd ërrim të i t erritoreve!Inv estime str ategjike Shqipëri-Kosovë”
“Ilir Meta sa shala ime, Berisha vetem po mori vi agra. Basha dhe Rama…”, Luljeta tregon kush ia nd ez llampën dhe kush nuk bën
Marin Mema po rosi për Po litikanët Shqipëtarë !: Fa leminderit tr adhètarè! E m orrët në q afë Po pullin
Foto/ I kishin mb etur dy ditë jetë, babai “m arton” vajzën – do nte ta shihte n use
Nuk e ft uan në fe stë sepse ka Si ndro mën Do wn, le tra e nënës i thotë të gjitha!