Pr esidentja Osmani duke e provuar helikopterin us htarak, si komandante Supreme e us htrisë

Kë naqësi e ve ça ntë të vi zitoj sot ka mpin e K F O R-it “Vi llaggio Italia” në Pejë, në përvjetorin e vendosjes së us htarëve italianë në Kosovë, në vitin 1999, së ba shku me m iqtë dhe al eatët tanë të tjerë.

Fa lënderoj ko mandantin e K F O R-it, gje neral Federicin, ko mandantin e ko mandës re gjionale Pe rëndim, k ol. Ma rioriello, si dhe am basadorin e It alisë në Kosovë, Nicola Orlando si dhe pë rfaqësuesit e sht eteve të tjera pj esëmarrësve, për m ikpritjen e ngr ohtë dhe për ri af irmimin e an gazhimit për si gurinë në Kosovë.
Ko ntributi i us htarëve të N A T O-s ndër vite dhe pr ezenca e an gazhimi i va zhdueshëm i tyre në vendin tonë mbetet ja shtëzakonisht i çm ueshëm dhe një ga ranci shtesë për si gurinë e ve ndit tonë.