Pse toka nuk e thith gja. kun, a nuk është i lengshëm?

Pse toka nuk e thith gja . kun, a nuk është i lengshëm?

Kemi dy pergjigje, njera shkencore dhe tjetra fetare.

Arsyeja shkencore:
Sepse grimcat e gja . kut janë më të mëdha se poret e tokës, dhe kështu shkakton gja k të ngj izur, dhe fra ksionet e tij synojnë trom bocitet, dhe është e vështirë për poret e tokës thithjen e gj. akut.

Ndërsa ajo fetare:
Kur Kabili ( i biri Ademit a.s.) e v r. a u ve llane e tij Habilin , Ademi a.s. pyeti se ku eshte djali im Habili, i thane e v.r au Kabili, e kur pyeti se ku eshte gj.a ku i thane se e piu toka.
Atehere Ademi a.s. tha: Allahu e mallko fte token qe pi gja. k un e birit te Ademit