Rikthim në krye të PD? Berisha: Jam konsistent në deklarata(video)

Në zgjedhjet që po zhvillohen këtë të diel për kryetarin e ardhshëm të PD-së, ka votuar edhe lideri i saj historik Sali Berisha. Në fund, ish-kreu i PD-së është pyetur nga gazetarët rreth dek laratës që bëri disa ditë më parë ku nuk përjashtoi ri kthimin e tij në dre jtimin e se lisë bl u. “Jam kon sistent në deklatrata”, tha Berisha.

Po ashtu, ai nuk zbuloi se cilën nga kan didatët ka v o tuar duke iu për gjigjur gaz etarëve: Ti jo që do të nx je rrësh se kretet, por sekretet e sekreteve. Ndër të tjera, Berisha u bëri thirrje anëtarëve të PD-së që të marrin pjesë në vo time dhe tha se PD-ja në fund të procesit del më e bashkuar.


Sali Berisha: Të marrin pjesë sa më shumë në këtë proces vo timi. Mesazhi sot është pjesë marrja në vo tim. Po zhvillohet një pr oces që duhet ta vazhdojmë.

Gazetari: Në gjykimin tuaj, kjo garë e nxjerr më të bashkuar apo ka r re zik pë r çarje të kësaj fo rce po litike?

Sali Berisha: Besoj se pasi kam shprehur që ndrimin tim, besoj se kjo nuk do të nx jerrë më të nd arë, por më të bashkuar. Kan di datë kanë shprehur pikëpamjet e tyre. Kand idatët janë zotuar që do të vaz hdojnë pa va rësisht nga rezu ltati përpjekjet e tyre për PD-në dhe vendin.

Gazetari: A kishte dile ma zoti Sali Berisha tek fleta e v oti mit?

Sali Berisha: Ti jo që do të nxjerrësh sekretet, por se kretet e sek reteve.

Gazetari: I qëndroni dekl aratës suaj se nuk e përj ash toni një ri kthim në krye të PD-së?

Sali Berisha: Unë jam kon sis tent në deklara tat e mia. /tvklan.al