Ruçi largohet nga p olitika: Pas 30 viteve erdhi momenti, në shtator do rëzoj ma ndatin e de putetit

Gramoz Ruçi është la rguar përfundimisht nga po litika. Pas 30 vjetësh në Par tinë Socialiste, kreu ak tual i Ku vendit Gramoz Ruçi, ka zgj edhur pi kë risht 30vjetorin e kë saj fo rce po litike që të njoftojë të rheqjen e tij nga po litika.

Ruçi mes të tjerash th eksoi se nuk do ta marrë ma ndatin që f itoi në q arkun e Fierit në zgje dhjet e 25 prillit dhe kështu je ta e tij po litike do të mbyllet në sht atorin e ardhshëm.