Sekretari i përgjithshëm i NATO-S befason gjithë Kosovën me fjalët qe tha për Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin!

Sekretari i pergjithshem i NATOs Jens Stolten berg zhvilloi viziten e tij te trete ne Kosove kete te enjte. Gjate pri tjes ne presidence, shefja e shtetit Vjosa Osmani e shoqeroi Stoltenbergun ne ho.llin e kuvendit dhe hapesirat ne hyrje te presi dences ku jane te vendosura monumente e vepra arti qe lidhen me lu ften e fundit ne Kosove.

Me sekre tarin e aleances qe di.kur i dha shtysen kryesore çli.rimit te Kosoves, Osmani fo.li tema tjera serioze ne nje ta.kim bilateral, te mby llur per media. Per te presi.denca leshoi vetem nje komuni.kate te shkurter. Ane taresimi i Koso.ves ne NATO, OKB e BE qene temat tjera te ci.lat Jens Stoltenberg do t’i disku tonte me vone edhe me krye ministrin Albin Kurti.

Se çfare fry.me mbizoteroi brenda ta kimit Kurti- Stoltenberg nuk di het, ngase edhe keta u rezer.vuan vetem me komunikate. Duke bise duar per Forcen e Sigu.rise se Kosoves, Krye ministri theksoi punen dhe anga.zhimin e vazh.dueshem per avan.cimin e FSKse ne nje ush tri moderne, ne sherbim te te gji.the qytetareve te Kosoves. Ai shpre hu gatishmerine e FSKse per zgje.rimin e partneritetit me NATOn, per ti kontri.buar paqes dhe sigu rise ne ni.vel nder kombetar.

Ne konfe rencen per.mbyllese qe mbajti ne aeroportin ushta.rak te Prishtines, Stoltenberg tha se e per krahin FSKne ne man.datin aktual. Por se me kryeministrin Albin Kurtin kane dis kutuar per nje te.me me te nxehte se kaq.