Serbia vazhdon me ker cnime: Nëse jep ur dhër Pr esidenti jemi gati për l u f t e

Kështu tha sot ministri serb i Mbr ojtjes Aleksandar Vulin, i cili në Rashkë, qytetin më të af ërm në kufirin me Kosovën, po ve rifikon ga tishmërinë l u f t a r a k e të njësiteve serbe.

“Us htria e Serbisë është e ga tshme dhe e af tësuar materialisht e me ku adro, mirë e a r m a t o s u r dhe e pajisur që të zbatojë çdo urd hër të pr esidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiq dhe të or ganeve sht etërore në mbr ojtje të te rri torit.