Shkëlzen Berisha ‘ma gjistar’ pa rash, fitoi 432 mijë euro nga një apartament gjatë 2013-2016! Hi storia e dy shimtë që sf idon drejtësinë e re (Dokumentet)

Shkëlzen Berisha, tashmë pj esë e li stës së z ezë së Shteteve të Ba shkuara të Amerikës, sf idon edhe ma gjistarët për shu mëfishimin e pa rave. I bi ri i ish-kryeministrit Sali Berisha ka fi tuar 432 mijë euro nga vetëm nga një ap artament, në ha rkun kohor 2013-2016.

Hi storia është sa e pa zakontë aq edhe sf iduese për dr ejtësinë. Në vitin 2013, Shkëlzen Berisha de klaron se ka blerë një ap artament me vlerë 346 mijë euro tek E T C në Tiranë. Për të bl erë këtë pa suri, thotë se ka marrë 277 mijë euro kredi me in teres 6.5 % në vit, nd ërsa 69 mijë euro i ka pa guar nga një ll ogari e tij ba nkare.