Shkelzen Gashi i Del ne “mbrojtje” Serbis / Thote qe Serbia nuk e ka dashte nd arjen e Kosoves…

Analisti politik Shkëlzen Gashi, ka thënë se Serbia nuk ka qenë asnjëherë e interesuar për ndarjen e Kosovës.Ai në Rubikon ka deklaruar se qëllimi i saj ishte të krijonte një aut onomi për serbët e Kosovës dhe të një status eks territorial për kishat dhe ma nastiret orto dokse

“Serbia nuk ka qenë kurrë e interesuar për të ndarë Kosovën, do të thotë me nda e me marrë një pjesë të territorit të Kosovës dhe pjesën tjetër ta lë të bëhet e pavraur ose të bashkohet me Shqipëri”.
“Serbia, gjithmonë ka qenë e interesuar në Kosovë t’i bëjë dy gjëra, të krijojë një auto nomi për serbët e Kosovës dhe të krijojë staus eksterrit ori al për ki shat dhe mana stiret ort odo kse, kështu për t’u bërë fak tor d efinitivisht i pa kontestueshëm i stabilitetit në rajon”.

“Serbia është shteti më i madh në rajon jo vetëm me ter rit or dhe jo veç me numër të p opullatës,por edhe me ek onomi. Kjo do të thotë se Serbia e kontrollon territorin e vet, e kontrollon Bosnje Hervegovinën, e kontrollon Malin e Zi, e kontrollon Kosovën përmes një auto nomie territoriale dhe përmes një status eks territorial për kishat dhe mana stiret orto dokse, kështu do të ishte faktor i i pa kontestueshëm i stabilitetit në rajon, pra Serbia nuk ka dashtë kurrë ndarje të territoreve”, ka thënë Shkelezen Gashi.