Shqiptarët në gjashtë-shtatë breza dalin të kr ishterë

Të gjithë shqiptarët në Dardani, Maqedoni, Mal të Zi, Preshevë e Bujanovc, e dinë pr ejardhjen e tyre të kr ishtere, sipas tr ungut familjar nga Hasan Hyseni i sotëm deri të Zef Marku i djeshëm.
Të gjithë shq iptarët e isl amizuar e thonë më mb urrje se u dalin rrënjët k atolike më se largu në gjashtë-shtatë breza.

Të gjithë e dinë se na is lamizuan me dhunë. T’i shlyesh nga k ujtesa a t’i mohosh 1700 vj et kr istianizëm të v ullnetshëm me 200-300 vjet isl amizëm të dh unshëm është kr im, është turp, është m ohim i vetës, që m und ta bëjnë vetëm a rgatët e dj allit e f aqezinjtë.
Të parët tanë ishin Gjoka, Zefi e Marku. Babai im ma ka përsëritur shumë herë: “mbiemri ynë ishte Kola (Nikolla), mos e harro kurrë!”
Ai që i mohon të parët e vet k atolikë për një pjatë p ilafë e një k ofshë pule, t urpi e mb uloftë.