Shumë persona ga bojnë në gj etjen e këtij rezultati po ju e gj eni dot ?

Ky ushtrim i le htë mund t’iu ng atërrojë në gjetjen e rezultatit. Ajo vihet re se është nxitimi në dhënien e rezultatit.

Për ta zgj idhur këtë ushtrim fillimisht duhet të bëni shu mëzimin 10×10=100. Pa staj, me radhë nga 10 të hiqni 100 (këtu ga bojnë shumica) = -90 dhe më pas nga ky re zultat të zbr isni 10 dhe si për fundim do të nx irrni -80.