Si u a rrestua Enver Hoxha duke sh itur mish d erri me krimba dhe djathë të prishur

A kademia e Shkencave është angazhuar në një projekt të ri për rishkrimin e historisë e cila do ti kushtojë t aksapaguesve shqiptarë plotë 3 milionë euro.

Sipas historianëve të angazhuar në këtë pr oces, kanë dalë në dritë një seri f aktesh të r eja të cilat duhet të përfshihen në H istorinë e Shqipërisë dhe mënjëherë d ebatet kanë qenë të f orta sidomos për q asjen ndaj figurave gjatë l uftës së dytë botërore e më pas.

Por sëfundmi në rrj etet s ociale është p ublikuar një d okument i vitit 1940 ku shfaqet një r aport i p olicisë së Tiranës për nd alimin e Enver Hoxhës. F aktet që pasqyrohen në këtë d okument janë mjaft interesante për të kuptuar të shkuarën rinore të Enver Hoxhës përpara se ai të angazhohej si pjesë e lëvizjes k omuniste në Shqipëri. Sipas këtij pr ocerverbalit të kohës ngj arja ka nd odhur në 7 gusht 1940 ku Enver Hoxha r ezulton të j etë një tregtar amb ulant që shiste pr odukte u shqimore të pr ishura.