Sipas mendimit tuaj a duhet të konfiskohet pasuria e Hashim Thaçit, Vo to po ose jo

Dy sh tëpitë e ish-Pr esidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ve tura e toka që kishte de klaruar në Agje ncinë Ku ndër Ko rrupsionit mund të he tohen me ni smën e Qe verisë së udh ëhequr nga Albin Kurti, për lu tën ku ndër ko rrupsionit dhe ko nfiskimin e pa surisë së pa ju stifikueshme.

Dy sh tëpitë e ish-Pr esidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ve tura e toka që kishte de klaruar në Agje ncinë Ku ndër Ko rrupsionit mund të he tohen me ni smën e Qe verisë së udh ëhequr nga Albin Kurti, për lu tën ku ndër ko rrupsionit dhe ko nfiskimin e pa surisë së pa ju stifikueshme.