“Tullumbacet-vr a.sëse” të Hamasit, ar m ët e reja të kon fli ktit Izrael-Palestinë

Janë plot ngjyrë, dhe krijojnë simpati në plan të parë kur një person i paditur i vëren, në qiejt e Rripit të Gazës. Por në fakt, tullumbacet në atë zonë nuk sjellin lumturi për fëmijët, por pasoja potenc ialisht shkatërri mtare.

Bëhet fjalë për një nga ar më t me kosto të ulët të përdorura nga orga nizata Hama s në kuf irin midis Palestinës dhe Izraelit.

Tullu mbace të mbushura me helium, të lidhura me eksp lo ziv ose pajisje që në kontakt më tokën marrin fl akë. Të shtyrë nga era e Mesdheut, ato përfundojnë gjithmonë në tokë izr aelite. A r më me ko sto të ulët, por që kanë shka ktuar dë me të mëdha në bujqësi. Sipas Tel Avivit, rreth 4200 hek tarë ara janë shkru mbuar nga viti 2018. Fatmirësisht, pa shkak tuar vikt i ma, deri më tani.

Por situata mund të ndryshojë, edhe për përgjigjen izraelite, që deri tani kishte munguar në raste të tilla, shkruan a2news. Kryeministri i ri Naftali Benneth përkrah një qasje më radikale ndaj sulmeve që vijnë periodikisht nga Gaza.

Si ministër i Arsimit në 2019, ai deklaroi se ushtria duhet të qëllonte për vd ek je ata që sul mo nin ter ritorin izraelit, edhe me pajisje “shtëpiake” si tull umbacet.

Dje ishte su l mi i fundit i tullumbaceve, dhe burime të ministrisë së Mbrojtjes pohuan se ai nuk do të mbetet pa përgjigje ush tarake.