Turqia kërkon puntorë, pagat do të jenë afërsisht si ato të Gjermanisë : Ja se për cfarë pune bëhet fjalë

Izo limi në shtëpi, për sh kak të K oronavirusit, ka vënë në v ështirësi fe rmerët t urq të cilët nuk kanë punëtorë për të mbledhur të mbj ellat.Ata po ofr ojnë paga afërsisht si ato të Gjermanisë për të mbl edhur çajin që po u p rishet në ara për shkak të mu ngesës së b urimeve njerëzore.
Në një kohë kur ko nsumi i çajit në Turqi është rr itur disa herë për shk ak se njerëzit janë në k arantinë, ata që kanë pl antacione nuk po gjejnë punëtorë për ta mbledhur b imën. Në shumë fshatra në veri të vendit pr onarët e tokave nuk kanë m undësi ta vj elin vetë dhe janë në kërkim të punëtorëve, kr yesisht mosha të reja. Pa gesa është tepër e kënaqshme.

Nëse një person gr umbullon me satarisht 300 kg çaj shp ërblehet me 4600 lira ndërsa nëse mbl edh 400 kg p aguhet 6900 lira në muaj.
Nga ky pr ojekt puna është e garantuar për 6 muaj duke pë rfshirë edhe s igurimet. Kjo shihet si një m undësi e mirë për ata të cilët m omentalisht janë të papunë për shkak të epid emisë dhe m und të si gurojnë të a rdhura në muajt në vijim. Rajoni i Detit të Zi është edhe z ona ku pr odhohet më së shumti çaji pasi aty gjenden edhe sipërfaqet më të mëdha të mbj ella me këtë b imë.
Vite të tjera fermerët i kanë s iguruar p unëtorët edhe nga shtete të tjera fqinje ndërsa këtë pr anverë e kanë të pamu ndur për shk ak të mb ylljes së kufijve nga k oronavirusi.