Valon Syla: Po vin analfabetat e gabelat e gurbetit për ta shpërnda vi ru sin..

Analisti politik dhe gazetari, Valon Syla, ka kr itikuar sërish shqiptarët të cilët jetojnë në diasporë, duke thënë se Amerika ka intervenuar t’i shpëtojë dhe t’i çlirojë shqiptarët që jetojnë në Kosovë, jo ata që jetojnë sig urt në di asporë.

Ai ka thënë se nëse në Kosovë nuk do jetonin shqiptarët, diaspora nuk do vinte kurrë si turist, pasi sipas tij ata kanë i kur nga ky vend. Në një debat në ru bikon ku de batohej tema për di asporën, ga zetari Valon Syla e qu ajti diasporen pr imitive dhe janë pa sardhësit e an alfabetave.
Sipas ga zetarit Valon Syla di aspora ka en de të men duarit e viteve 90.Ai po ashtu ka kr itikuar ar dhjen e më rgimtarve në ve ndli ndje tani