Vendimi ekz emplar i gjy qtarit mbi hajdutin e vogël

Vendimi ekz emplar i gjy qtarit mbi hajdutin e vogël:
👉 Në Amerikë, një 15-vjeçar u kap duke vj edhur bukë nga një dyqan. Në përpjekje për tu larguar, nga shpejtësia djali gjithashtu th eu dhe një raft.
Para se të jepte vendimin, gjykatësi donte ta dëgjonte dhe djalin.
Gjy katësi: ′’ Pse vo dhe? ”
Djali: ′’ Kisha nevojë për bukë. ”
Gjy katësi: ′’ Nuk mund të blije bukën në vend që ta vid hje? ”
Djali: ′’ Nuk kisha para për ta blerë ”.
Gjykatësi: ′’ Mund të kishe kërkuar para nga familja jote ”
Djali: ′’Kam vetëm nënën në shtëpi. Nëna ime është e sëmurë dhe është e pa punë. Kam vjedhur pak bukë dhe djathë vetëm për të. ′
Gjy katësi: ” Ti je i vogël, normalisht nuk ke një punë”
Djali: ′’ Kam punuar në lavazh. Para një jave bëra një ditë pushim për t’i shërbyer nënës dhe për këtë arsye u pushova nga puna. ‘′

Gjy katësi: ′’ A nuk kishe ku të kërkoje ndonjë ndihmë? ”
Djali: ′’ Çdo ditë kur dal nga shtëpia kontaktoj të paktën pesëdhjetë adresa duke kërkuar ndonjë punë, por pa sukses. Në fund, vendosa të vj edh. ”
Pas përfundimit të bisedës me djalin, gjy katësi shpalli ver diktin e tij, duke thënë:
-“Vje dhja, sidomos vje dhja e bukës, është një k r i m shumë i turpshëm. Dhe këtu të gjithë jemi përgjegjës për këtë k r i m. Të gjithë të pranishëm në këtë dhomë, dhe unë, edhe unë jam midis tyre përgjegjës për këtë k rim.
Atëherë të gjithë të pranishmit në gj yq do të “gj obiten” me nga $ 10. Askush nuk do të largohet nga salla e gjy qit derisa të dorëzoni $ 10 secili.
Gjy katësi, pasi dha 10 dollarët e tij, vendosi “një gj obë” prej $ 1,000 për dyqanin që dorëzoi djalin e uritur në po lic i.
Pasi dëgjoi vendimin, djali nuk i mbajti dot lotët dhe u nga zëllye duke parë gjy qtarin ndërsa ky i fundit lexonte vendimin.
Gjy katësi u largua nga salla duke u përpjekur ti fshihte lotët. Këto janë fjalët e fundit të gjy qtarit:
-“Nëse një person kapet duke vje dhur bukë, të gjithë njerëzit e atij ko muniteti, shoqërisë dhe shtetit duhet të tur përohen “.