(VIDEO)“Më ka ofe nduar me një fjalor shumë ba nal”, mësuesja rre h nënën e fëmijës me au ti zëm

Në ob orrin e shkollës 9-vjeçare “Qemal Mi ci” në Du rrës në da tën 4 Qe rshor 2021 ka pa tur një pë rpl asje fiz ike dhe dh unë mes një pr indi të një fëmije, Fjoralba Rusa, dhe më sueses Valentina Jance.

Pas një zë nke të fëmijëve të tyre, janë rra hur edhe dy nënat, që janë pr indërit pë rkatës. Fëmija i zonjës Rusa është me aftësi ndr yshe dhe sipas të ëm ës, më suesja Valentina Jance e dhu non ver balisht, duke qenë dhe më suese në të nj ëjtën shkollë.
Por nga ana tjetër vetë më suesja Valentina Jance mo hoi të ketë pa tur dhu në fizike mes saj dhe prindit, duke de klaruar, se nuk i është të rhequr as njëherë vër ejtje, se hy n në klasën e vajzës së saj.

Per me shume ndiqni videon me poshte: