Vlora Çitaku jep “goditje“ shumë të madhe Qeverisë Kurti dhe Albin Kurtit

Vlora Çitaku ka rea guar pas deklarates se zedhe.nesit te Qeverise Kurti se Marre veshja e Washingtonit nuk ka vlere juri.dike dhe si e tille nuk mund te futet ne pla.net e Qeverise. Vlora Çitaku tho.te se ajo zotimet e bera ne Washington nuk jane haj.gare dhe loje femijesh.

Per te sa.ten here Marre veshja e Washingtonit, apo zotimet e Washi.ngtonit, apo si te doni quani, nuk jane haj.gare e loje femijesh, shkroi Vlora Çitaku. Ajo tho.te se me aleatet e ne veçanti SHBAte, nuk komuni kohet permes deklaratave dhe rrjeteve sociale.

Me alea tet, e posaçerisht me SHBA-te, nje qeve.ri serioze nuk komunikon permes dekla ratave dhe postimeve ne rrje.tet sociale. Qeveria e Kosoves nese ka ndo.nje dileme apo pakenaqesi, ate duhet ta adre.soje permes kanaleve diplo matike, tha pastaj Çitaku. Deri sa ka kujtuar se ne rast se Qeve.ria Kurti kane pasur pakenaqesi, kane mun.dur t’ia thone Matthew Palmer-it gjate ko.hes sa ky i fundit ishte ne Prishtine.

Para pak di.tesh ishte ne Kosove i deleguari i Departa mentit te Shtetit per Ball.kanin Perendimor. Jam e bin.dur se ne takimet te cilat jane zhvi.lluar ka pasur mundesi qe te traj tohen keto shqetesime. Pastaj, se Admini.strata e Presidentit Biden qendron fuqishem pas marre veshjes se 4 Shtatorit e ka bere te ditur publi.kisht Sekretari i Shtetit Blinken. Me shume dasha miresi, ka shtuar Vlora Citaku.