Vr itet në Gjermani 30-vjeçari nga Kosova

Një p ërplasje me ar më në qendër të qytetit të Hanoverit në Gjermani ka tr onditur op inionin p ublik.
Me diat ra portojnë se mes dr ejtuesve të dy ma kinave, një Po rsche Ca ye nne dhe një Me rcedes S5 00 pati një d ebat të as hpër.
Më pas u dë gjuan kr isma. Shoferi i m akinës Po rsche u pë rplas dhe më pas u gjet i vd ekur

B I L D ra porton se vi ktima është shqiptar i Kosovës. Ai është 30 vjeç dhe dy shohet për një vr asje të kr yer në vitin 2017. Ai ka vr arë një maqedonas, shkruan ga zeta.

A b ëhet fjalë për ha kmarrje?
He timet vazhdojnë dhe au tori i kr imit nuk është ka pur akoma. Në ak sion janë pë rfshirë edhe fo rcat sp eciale.