Vuçiq re agon: Nuk jane nd eshkuar ata qe i b ëren k eq Serbis Ramush Haradinaj është i lirë

Aleksandër Vuçiq, ka thënë se Serbia do që qytetarët e ve të ta vu ajnë dë nimin në Serbi.
Ai para Kë shillit të Si gurimit të O K B-së li dhur me punën e Me kanizmit të ngj arjeve të Lu ftës, ka th eksuar se jo te gjith pe rsonat qe i b eren keq serbëve janë ndë shkuar, duke pë rmendur Ramush Haradinaj eshte i l ir en de

K eq da shsit e serbëve nuk janë nd ëshkuar. Haradinaj, Oriq dhe Gotovina nuk janë dë nuar nuk janë he tuar”, është shpr ehur ai,