Xhavit Haliti shkakton trazira të mëdha !! Zbulon planet e Serbisë për Ballkanin…

Haliti tha qe per pjekja e tyre (Serbise) eshte qe te mos arri.jme qe te jemi shtete stabile. 22 vjet nga çli.rimi Kosoven e ka gjetur ne nje fare menyre me shume per shkak te mos pajtimeve dhe grindjeve koti mes par.tive politike dhe protagonisteve te caktuar per shka.qe te shumta.

Nga mos pervoja dy.shoj se ka hyre nje sistem i cili eshte i per gatitur nga memorandumi i dyte i Akademise se Shken.cave te Serbise, jo veq per Kosoven, por edhe per Kro.acine, Bosnjen, Maqedonine; ne per gjithesi per te gjitha ish repub.likat dhe krahinat qe jane quajtur ate here te Jugosllavise.
“Per pjekja e tyre eshte qe as ne, as kroatet, as bosh.njaket te mos arrijne te jene shtete stabile. Sher bimet sekrete serbe nuk nda.len kurre.

Ato jane pre.zente gjithkund, ne te gjitha territoret dhe kane nje his.tori te gjate te veprimit, ne veçanti she rbimi i ushtrise qe ka qene KOSi ate here, eshte shume i fuqishem.

Tutje Haliti tho.te qe nuk beson qe kemi nje politikan qe i sher ben Serbise sot ne Kosove. Agje nta te UDBes e kemi zakon dhe praktike t’i themi nje.ri- tjetrit dhe kjo eshte akuza me e lehte qe ia bejme dikujt por nuk e be.soj qe ka nje politikan qe i sherben Serbise sot ne Kosove, pasi gjene rata e re eshte tani ne politike.

Tash ata qe ka.ne qene dikur, pjesa kruciale ose shtylla kurri.zore e sher bimeve ka qene lidhja e komunistave te Jugo sllavise. Ketu perfshin edhe Lidh.jen e Komunisteve te Kosoves dhe keta po be.soj nje pjese e madhe prej tyre jane plakur dhe jane lo.dhur dhe nuk e kane rolin qe e kane pase dikur.