ZbuIohet raporti për të cilin Gjermania ishte e shqetësuar, Ja çfarë ishte gati të bëj Avdullah Hoti

Në këtë raport është treguar koha e mbajtjes së takimeve dhe pe rsonat më të cilët kanë di skutuar krerët e shtetit për këtë pr oces.
Në faqen 21 të këtij r aporti theksohet se koordinatori Hyseni e priti në zyrë të ngarkuarin me punë në Ambasadën gjermane, Jean-Axel Voss më 25 shtator.

Tutje Hyseni shkroi se Berlini është shumë i shqetësuar me deklaratën e kryeministrit të atëhershëm, Avdullah Hoti , për asociacionin duke e cituar Jean-Axel Voss të ketë thënë se Hoti nuk mund të refuzoj di skutimin e të gjitha temave për të cilat ai vet është p ajtuar që në takimin e parë në Bruksel me pr esidentit serb Vuqiq.
“KM Hoti rikonfirmoi q ëndrimin e tij se ishte i gatshëm të fillonte b isedat në Bruksel për st atutin e aso ciacionit, por u bëri lu tje që ta përkrahnin që kjo temë të lihej për një fazë më të vo nshme të dialogut, me shpr esë se në ndë rkohë, sp ektri p olitik, do të arrinte c onsensus rreth kësaj teme”, thuhet në d okument.