Zbulohet ”Plani Sekret” i Joe Biden nga diplomati Amerikan që do e përdorë për njohjen e Kosovës nga Serbia!

Mediat serbe kane publi.kuar nje analize te ish-diplomatit amerikan me nje pervoje ne Ballkan, aktualisht Profesor ne Universitetin e Kembrixhit Timothy Less, i ci li ka publikuar nje analize te gjate per Ballkanin.

Siç ben te di.tur televizioni Serb ne edi cionin e saj ne gju hen angleze, Less, thekson se ka nje plan qe mu.nd te sjelle ne funksion nje Ballkan te ri, ku Serbia do te njohe Kosoven si shtet te pa varur, pa shkembyer territore.

Si pas tij, kjo eshte dhe.nia Serbise e nje roli drejtues ne nje Ballkan pa kufi qe mund t’i ngja je nje lloj Eu Jugo sllavie.

Duke shpje guar kete mendim, ai tha se Ball.kani Perendimor mund te behet nje enti.tet i ri multietnik i perbere nga gja.shte shtete, te lidhur ngu.shte me BE, te krye suar nga Beogradi.

Kjo nuk do te je.te saktesisht nje Jugo sllavi e re, e cila ishte nje pro.dukt i kohes se saj por fak tet ne terren do ta dety.rojne Biden te kthehet ne logji.ken e se kaluares se afert dhe te shty.je per krijimin e mishe rimit te saj te shekullit 21 nje EU goslavia e re, ka thene prsefori Less. Ne li dhje me logjiken se pse Beo.gradi do te ishte ne krye te asaj nje sie multietnike, Less shpjegon per fa.qen politike britanike me fak tin se Serbia ka rivendosur pozi.cionin e saj si shteti kryesor ne Ballkan pas shfa.qjes se nje udheheqesi te forte i cili per fundoi kaosi i viteve 2000 dhe nje peri.udhe e reformes strukturore e cila ka shfry tezuar perparesite e qene.sishme te Serbise si eko nomia me e madhe e rajo.nit dhe qendra e gravi tetit.